- 12. međunarodno takmičenje "Mita Topalović“ - solo pevači

12. MEĐUNARODNO TAKMIČENJE MLADIH TALENATA

„MITA TOPALOVIĆ“ – za solo pevače

Pančevo, 5. i 6. mart 2022.

XIIMITA TOPALOVIC” INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION – FOR SINGERS

PANČEVO, March, 5th and 6th 2022.

PRAVILNIK

 1. Dvanaesto Takmičenje mladih talenata „Mita Topalović“ za solo pevače organizuje Muzička škola „Jovan Bandur“ iz Pančeva, 5. i 6. marta godine.
 2. Organizator formira Organizacioni odbor, propozicije i kategorije takmičenja, uslove za prijavu, određuje sastav i rad žirija, način bodovanja i način nagrađivanja.
 3. Takmičenje je namenjeno učenicima osnovnih i srednjih muzičkih škola, kao i studentima muzičkih i umetničkih fakulteta na odseku za solo pevanje iz Srbije i inostranstva.
 4. Žiri takmičenja određuje Organizator, a čine ga predsednik žirija, sekretar i članovi žirijaodabrani od profesora koji dovode kandidate na takmičenje, svako u svojoj kategoriji. Članstvo u žiriju je dobrovoljno. Predsednika žirija određuje organizator nezavisno od toga da li ima đake na Takmičenju.

Predsednik žirija:

-prati da li se ocenjivanje svakog člana žirija obavlja po pravilniku ocenjivanja i na dužan je da interveniše u slučaju odstupanja i nepravilnosti.

-utvrđuje listu rezultata takmičara u određenoj kategoriji sa iskazanim bodovima i osvojenom nagradom i mestom, koju potvrđuje svojim potpisom.

-Predlaže Laureate takmičenja za svaku kategoriju A, B i C, posebno za muške i ženske glasove.

 

Sekretar žirija:

-pregleda prijave takmičara i utvrđuje usaglašenost sa Pravilnikom takmičenja

-nepotpune i nepravilno popunjene prijave vraća na ispravku ili dopunu;

-saziva članove žirija i upoznaje ih sa Pravilnikom o radu takmičenja i žirija

-prisustvuje sednicama žirija tokom celog takmičenja;

-na osnovu bodovnih lista izračunava srednju, konačnu ocenu za takmičara.

-u dogovoru sa predsednikom žirija nadgleda i rukovodi nastupima kandidata;

-najavljuje nastupe kandidata i daje znak za početak nastupa;

prikupi popunjene bodovne liste od članova žirija, po završetku cele kategorije;

-ukoliko uoči nepravilnosti obaveštava predsednika žirija o organizacioni odbor.

-po završetku takmičarske kategorije preda Organizacionom odboru sve zapisnike, pojedinačne i zbirne bodovne liste potpisane od svih članova žirija.

 

Članovi žirija:

-ocenjuju učesnike i ansamble od 0-100

-popunjavaju i  potpisane bodovne liste i predaju sekretaru žirija

-reaguju u slučaju nepravilnosti

-Član žirija ne ocenjuje: svog učenika – kandidata; kandidata sa kojim je u srodstvu – u takvom slučaju, umesto člana žirija kandidata ocenjuje sekretar žirija.

 

 1. Takmičarima se dodeljuju nagrade za osvojenih:

I nagrada – 90-100 bodova

II nagrada – 80-89,99 bodova

III nagrada – 70-79,99 bodova

pohvala – 60-69,99 bodova

U slučaju da se ocene članova žirija, i posle diskusije, razlikuju za više od 10 bodova, najveći i najmanji broj bodova se ne računaju pri obračunu srednje ocene.

U slučaju da postoje takmičari koji imaju isti broj bodova, pri određivanju mesta, u okviru nagrade, presudno će biti godište (mlađi uzrast ima prednost).

Broj nagrada nije ograničen.

Najuspešnijima žiri može dodeliti nagradu LAUREAT za sve kategorije (A, B i C) po jednu za muške i po jednu ženske glasove.

Profesori se nagrađuju diplomama za pedagoške rezultate i učešće u radu žirija

 

 1. Takmičari su podeljeni u kategorije

Kategorija A – učenici osnovne škole solo pevanja / ženski tj. muški glasovi

Kategorija B – učenici srednje škole solo pevanja

Kategorija C – studenti

 

 Osnovne škole  A                       Program

Prvi razred  A1

Ženski glasovi         1 vokaliza bez teksta

         1 vokaliza sa tekstom

Muški glasovi

Drugi razred A2

Ženski glasovi         1 vokaliza sa ili bez teksta

         1 pesma ili arija starog majstora

Muški glasovi

Treći razred A3

Ženski glasovi         1 pesma ili arija starog majstora

         1 solo pesma po slobodnom izboru

Muški glasovi
Četvrti razred A4Ženski glasovi         1 pesma ili arija starog majstora

         1 solo pesma klasičara ili romantičara

         1 solo pesma slovenskog ili srpskog autora

Muški glasovi

 

Srednje škole B                            Program

Prvi razred  B1

Ženski glasovi

         1 pesma ili arija starog majstora

         1 solo pesma zapadnog autora klasičara ili romantičara

         1 solo pesma srpskog ili slovenskog autora

Muški glasovi

Drugi razred  B2

Ženski glasovi         1 pesma ili arija starog majstora

         1 solo pesma zapadnog autora klasičara ili romantičara

         1 solo pesma srpskog ili slovenskog autora

Muški glasovi

Treći razred  B3

Ženski glasovi         1 arija starog majstora

         1 arija iz opere, operete ili oratorijuma

         1 pesma po slobodnom izboru

Muški glasovi

Četvrti razred B4

Ženski glasovi

         1 arija starog majstora

         1 arija iz oratorijuma, mise ili kantate

         1 pesma po slobodnom izboru

         1 arija iz opere

Muški glasovi

 

 

                                Studenti C                                   Program

studenti  C1

muški glasovi – 23 godina i mlađi

         1 arija starog majstora

         1 arija iz oratorijuma, mise ili kantate

         1 solo pesma po slobodnom izboru autora 19. veka

         1 solo pesma srpskog ili slovenskog autora

         1 arija iz opere ili operete

ženski glasovi – 21 godina i mlađi

studenti  C2

muški i ženski glasovi         1 arija starog majstora

         1 arija iz oratorijuma, mise ili kantate

         1 solo pesma po slobodnom izboru autora 19. veka

         1 solo pesma po slobodnom izboru autora 20. veka

         1 solo pesma srpskog ili slovenskog autora

         1 arija iz opere ili operete

PROGRAM SE IZVODI NAPAMET NA ORIGINALNOM JEZIKU

Trajanje nastupa kandidata nije vremenski ograničeno.

 

Takmičar može izvršiti izmenu jedne od najavljenih kompozicija ako je izmena prijavljena pre početka takmičenja u kategoriji u kojoj takmičar nastupa i ako su članovi žirija saglasni sa promenom.

 

 1. Prijave poslate posle februara2022. neće biti prihvaćene.                                                                                                                           Prijavu za takmičenjemožete preuzeti i OVDE

Prijavu slati elektronskim putem na e mail: jbandur.takmicenje@gmail.com  sa napomenom – za Takmičenje „Mita Topalović“ za solo pevače

 1. Uz prijavu obavezno priložiti:

skeniran dokaz o uplati donacije: kategorija A – 3000 dinara;

                                                                        kategorija B – 3500 dinara;

                                                                         kategorija C – 4500 dinara;

svrha uplate: donacija za Takmičenje ”Mita Topalović” za solo pevače;

primalac: Muzička škola ”Jovan Bandur”, Pančevo, Vojvode Živojina Mišića 3

žiro račun: 840-305666-71

U slučaju otkazivanja donacija se ne vraća.

Takmičari iz inostranstva imaju mogućnost plaćanja donacije po dolasku na takmičenje.

 1. Organizator ima pravo da snima, kopira i emituje snimljeni materijal.
 2. Učesnici takmičenja sami snose troškove boravka u Pančevu.
 3. Maloletni takmičari su dužni da prilože saglasnost roditelja da se ime i fotografija, kao i rezultati njihovog deteta mogu javno objavljivati.