Koncertna sezona 16-17

Istorijat škole

       Na predlog Povereništva za prosvetu i kulturu Glavnog izvršnog odbora AP Vojvodina u Novom Sadu, ministarstvo prosvete NR Srbije donelo je 16. januara 1950. godine odluku da se u Pančevu otvori Muzički tečaj, sa odsecima za gudačke i duvačke instrumente i solo pevače. Već krajem 1950. godine ministarstvo donosi rešenje o prerastanju Muzičkog tečaja u Nižu muzičku školu. Narodni odbor opštine Pančevo 20. septembra 1960. donosi rešenje da se muzičkoj školi određuje nov naziv:
 Koršoš Elemer

      Škola za osnovno muzičko obrazovanje "Jovan Bandur". Prosvetni savet Vojvodine 22. juna 1978. godine usvaja nov naziv: Škola za predškolsko i osnovno posebno muzičko i baletsko vaspitanje i obrazovanje "Jovan Bandur". Skupština SIZ-a srednjeg obrazovanja i vaspitanja na sednici od 14. aprila 1984. godine donosi odluku – saglasnost za otvaranje Škole pozivno-usmerenog obrazovanja i vaspitanja i muzičke struke muzičko - teoretskog i vokalno-instrumentalnog smera od I do IV razreda, odnosno Srednja muzička škola "Jovan Bandur". Prvi direktor (Muzički tečaj) bio je Koršoš Elemer, aranžer i kompozitor zabavne muzike, koji je sa nekoliko entuzijasta iz Pančeva bio inicijator otvaranja tečaja.

Sastav prvog kolektiva:
- za nastavu klavira: Ristić Branka, Jovanović Maksimović Nada, Radanov Ema i Srdanović Olga;
- za nastavu violine: Munćan Stanimir i Zelenko Bogumil;
- za duvačke instrumente: Ranc Lajoš i Borovečki Dragutin;
- za nastavu harmonike: Slavik Boris.
      
Kasnije se pominju: Radivojević Milica, Ernst Silvija, Petronjev Todor i Salmaš Vilma - klavir, Veber Josip – klarinet Josimivić Petar – violina i solfeđo. U junu 1950. godine, bilo je već 177 učenika: na klavirskom odseku 82, violini 24, klarinetu 23, trubi 17, trombonu 7 i na harmonici 24. U jesen 1950. godine direktor postaje Josimović Petar, koji će na toj dužnosti ostati do 31. maja 1961. godine, kada odlazi u ansambl Kolo. Munćan Stanimir postaje direktor 1. septembra 1961. godine i ostaje na tom mestu punih 14 godina. Za njegovog mandata prvi put je renovirana školska zgrada (učionički prostor i koncertna sala). Školske 1962/1963. počeo je sa radom Baletski tečaj, za čije je potrebe adaptirana šupa u dvorištu. Po odlasku Munćan Stanimira 1975. godine u ŠC "Boris Kidrič", za v.d. direktora imenovan je Černogubov Boris, ali već oktobra meseca on odlazi za predavača na Muzičkoj akademiji u Novom Sadu. Na kratko dužnost v.d. direktora preuzima Milošević Brigita, da bi na raspisanom konkursu u maju 1976. godine Munćan Stanimir bio ponovo imenovan za direktora. On će ostati na dužnosti do odlaska u penziju 1979. godine. Od 1979. do 1991. direktor škole bio je Šaši Ištvan, profesor klarineta. Za vreme njegovog mandata izvršena je najobilnija adaptacija školskog prostora. Kako je škola rasla povećavao se i broj učenika i nastavnika, od 1. septembra 1985. godine škola ima pomoćnika direktora: Petrović Zoran, Mamuzić Petar, Matijević Boris, Damjan Trifu, Tirnanić Goran. Od 1991. do 2001. direktor je bio Matijević Boris, od 2001. do 2003. v.d. direktora je bio Grujevski Nikola, od 2003. do 2007. mr Damjan Trifu. Sadašnji direktor je mr Snežana Đokić a pomoćnik joj je Ana Đurić.

      Interesantni su podaci o zgradi i ulici u kojoj se škola nalazi od osnivanja. Prvi upis zgrade u zemljišne knjige izvršen je 18. januara 1891. godine na ime vlasnika Stefanović Božidara. Od njega je Tokin Živa kupio 1907. godine, da bi 1918. prodao Srpskoj banci u Pančevu. Budući da zgradu nije isplatila u određenom roku, banka nije postala vlasnik, te 1921. godine kuću kupuju Kozomora Milan i Gostović Iva. Od njih 1925. godine zgradu kupuje Parčetić Andreja.

 Stara koncertna sala
Interesantan je podatak da je zgrada zvanično nacionalizovana tek 1959. godine, kada je dodeljeno pravo korišćenja zgrade u Ulici Narodnog fronta 3 Školi za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje "Jovan Bandur". Zgrada je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture. I ulica je često menjala ime: Krebs Gasse (1855-1891), Deak Gasse (1891-1918), Deakova ulica (1918-1921), Vojvode Mišića (1921-1941), Franca Lista (1941-1944), Vojvode Mišića (1944-1946), Narodnog fronta od 1946. Vojvoda Živojin Mišić vraća se među Pančevce po treći put 2003. godine.

Galis    Facebook  YouTube