PANČEVAČKO MEĐUNARODNO GITARSKO TAKMIČENJE

2022.

PANČEVAČKO MEĐUNARODNO GITARSKO TAKMIČENJE

PANČEVO, 26. i 27. februar 2022.

PRAVILNIK

  1. Međunarodno gitarsko takmičenje, Pančevo, 2022. organizuje Muzička škola “Jovan Bandur” iz Pančeva,  26. i 27. februara 2022. godine.
  2. Organizator formira Organizacioni odbor, propozicije i kategorije takmičenja, uslove za prijavu, određuje sastav i rad žirija, način bodovanja i način nagrađivanja.
  3. Takmičenje je namenjeno učenicima osnovnih i srednjih muzičkih škola, iz Srbije i inostranstva.
  4. Takmičari su podeljeni u pet kategorija:
Kategorije Osnovne školeZahtevani program
PRVA KATEGORIJAPrvi razredslobodan program u trajanju do 4 min.
Drugi razred
DRUGA KATEGORIJATreći razredslobodan program u trajanju do 6 min.
Četvrti razred
TREĆA KATEGORIJAPeti razredslobodan program u trajanju do 8 min.
Šesti razred

 

Kategorije Srednje školeProgram
ČETVRTA KATEGORIJAPrvi razredslobodan program u trajanju do 12 min.
Drugi razred
PETA KATEGORIJATreći razredslobodan program u trajanju do 15 min
Četvrti razred

 

PROGRAM SE IZVODI NAPAMET

Takmičar može izvršiti izmenu jedne od najavljenih kompozicija ako je izmena prijavljena pre početka takmičenja u kategoriji u kojoj takmičar nastupa i ako su članovi žirija saglasni sa promenom.

5. Žiri takmičenja određuje Organizator, a čine ga predsednik žirija, sekretar i dva člana žirija.

SASTAV ŽIRIJA ZA TAKMIČENJE 2022.

prof. Aleksandar Hadži – Đorđević – predsednik

prof. Relja Turudić

prof. Nenad Petrović

 

Predsednik žirija:

-prati da li se ocenjivanje svakog člana žirija obavlja po pravilniku ocenjivanja i dužan je da interveniše u slučaju odstupanja i nepravilnosti.

-utvrđuje listu rezultata takmičara u određenoj kategoriji sa iskazanim bodovima i osvojenom nagradom i mestom, koju potvrđuje svojim potpisom.

-Predlaže Laureate takmičenja za svaku kategoriju.

Sekretar žirija:

-pregleda prijave takmičara i utvrđuje usaglašenost sa Pravilnikom takmičenja;

-nepotpune i nepravilno popunjene prijave vraća na ispravku ili dopunu;

-saziva članove žirija i upoznaje ih sa Pravilnikom o radu takmičenja i žirija;

-prisustvuje sednicama žirija tokom celog takmičenja;

-na osnovu bodovnih lista izračunava srednju, konačnu ocenu za takmičara;.

-u dogovoru sa predsednikom žirija nadgleda i rukovodi nastupima kandidata;

-najavljuje nastupe kandidata i daje znak za početak nastupa;

-prikuplja popunjene bodovne liste od članova žirija, po završetku cele kategorije;

-ukoliko uoči nepravilnosti obaveštava predsednika žirija i organizacioni odbor;

-po završetku takmičarske kategorije preda Organizacionom odboru sve zapisnike, pojedinačne i zbirne bodovne liste potpisane od svih članova žirija.

Članovi žirija:

-ocenjuju učesnike i ansamble od 0-100;

-popunjavaju i  potpisane bodovne liste i predaju sekretaru žirija;

-reaguju u slučaju nepravilnosti;

-Član žirija ne ocenjuje: svog učenika – kandidata; kandidata sa kojim je u srodstvu – u tim slučajevima, umesto člana žirija kandidata ocenjuje sekretar žirija.

Takmičarima se dodeljuju nagrade za osvojenih:

I nagrada          – 90-100 bodova

II nagrada         – 80-89,99 bodova

III nagrada        – 70-79,99 bodova

pohvala           – 60-69,99 bodova

Rezultati će biti objavljeni po završetku svake kategorije.

Broj nagrada nije ograničen.

Najuspešnijima žiri može dodeliti nagradu LAUREAT za svaku kategoriju.

 

Profesori se nagrađuju diplomama za pedagoške rezultate.

Članovima žirija se dodeljuje zahvalnica za učešće u radu žirija i doprinos Pančevačkom međunarodnom gitarskom takmičenju.

 

Prijave poslate posle 10. februara 2022. neće biti prihvaćene. Prijavu za takmičenje možete preuzeti ovde

Prijavu slati elektronskim putem na email: jbandur.takmicenje@gmail.com sa napomenom – za Pančevačko međunarodno gitarsko takmičenje

Uz prijavu obavezno priložiti:

– skeniran dokaz o uplati donacije:

kategorije osnovne škole – 3000 dinara;

kategorije srednje škole – 3500 dinara;

svrha uplate: donacija za Pančevačko međunarodno gitarsko takmičenje

primalac: Muzička škola ”Jovan Bandur”, Pančevo, Vojvode Živojina Mišića 3

žiro račun: 840-305666-71

-Saglasnost roditelja takmičara da se ime i fotografija, kao i rezultati njihovog deteta mogu javno objavljivati.

 

U slučaju otkazivanja donacija se ne vraća.

Takmičari iz inostranstva imaju mogućnost plaćanja donacije po dolasku na takmičenje.

  1. Organizator ima pravo da snima, kopira i emituje snimljeni materijal.
  2. Učesnici takmičenja sami snose troškove boravka u Pančevu.

Kontakt:

Muzička škola: 013 353 159