Prijemni ispit za osnovnu muzičku školu

Ispod saznajte sve o prijemnom ispitu za upis u Osnovnu školu

Kandidat se upisuje u OŠ na osnovu osvojenih bodova na prijemnom ispitu.
Prijemni ispit se sastoji iz provere sluha (na osnovu pevanja spremljene pesmice), ritma i memorije.

Maksimalan broj bodova na ispitu je 30 (10+10+10).

U I razred osnovne muzičke škole za instrumente: violina, viola, violončelo, gitara, tambura E-prim, tambura A-bas prim, mandolina, harfa (pedalna i nepedalna), klavir, harmonika, flauta, može da se upiše učenik do 9 godina.

U I razred osnovne muzičke škole za instrumente: oboa, klarinet,
saksofon, fagot, horna, truba i kontrabas, može da se upiše učenik do 11 godina.

U I razred osnovne muzičke škole za solo pevanje, može da se upiše:
za ženske glasove – učenica od 13 godina i starija,
a za muške glasove –učenik od 16 godina i stariji.

Učenik koji upiše osnovnu muzičku školu nastavu pohađa u suprotnoj smeni od smene u osnovnoj školi u koju već ide, i to instrument dva puta nedeljno i solfeđo dva puta nedeljno.

Na osnovu člana 67. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon i 10/19),Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK o planu i programu nastave i učenja

za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje

( Sl. Glasnik RS –Prosvetni glasnik broj: 5 od 27.05.2019)

 

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se plan i program nastave i učenja za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje.

Član 2.

Osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje ostvaruje se u trajanju od šest godina i četiri godine u zavisnosti od vrste instrumenta, u dva obrazovna ciklusa.

Škola može da organizuje program nastave i učenja za pripremni razred, za učenike mlađeg uzrasta.

Učenik koji se ističe sposobnostima i znanjem može da stekne o snovno muzičko obrazovanje i vaspitanje u roku kraćem od propisanog planom i programom nastave i učenja.

Plan i program nastave i učenja za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje, sa programom nastave i učenja za pripremni razred, odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

U I razred osnovne muzičke škole za instrumente: violina, viola, violončelo, gitara, tambura E-prim, tambura A-bas prim, mandolina, harfa (pedalna i nepedalna), klavir, harmonika, flauta,može da se upiše učenik od 9 godina i mlađi.

U I razred osnovne muzičke škole za instrumente: oboa, klarinet, saksofon, fagot, horna, truba, trombon, tuba, tradicionalne instrumente, orgulje, udaraljke i kontrabas, može da se upiše učenik od 11 godina i mlađi.

U I razred osnovne muzičke škole za solo pevanje, može da se upiše: za ženske glasove – učenik od 13 godina i stariji, a za muške glasove – učenik od 16 godina i stariji.

U I razred osnovne muzičke škole za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje može da se upiše učenik od 10 godina i stariji.

U I razred osnovne muzičke škole može da se upiše i učenik stariji nego što je propisano st. 1–4. ovog člana, ukoliko na prijemnom ispitu ispolji izuzetne muzičke sposobnosti.

Član 4.

Program nastave i učenja u osnovnoj muzičkoj školi izvodi se individualno (nastava instrumenta i pevanja) i grupno (nastava solfeđa, teorije muzike, grupnog pevanja, grupnog sviranja orkestra, hora i kamerne muzike).

Grupa u programu nastave i učenja za pripremni razred može da ima od 12–16 učenika.

Grupa u programu nastave i učenja za predmete: Solfeđo i Teorije muzike može da ima od 7–12 učenika,Orkestar od 12–30 učenika i Hor do 50 učenika.

Kada škola nije u mogućnosti da formira hor/orkestar onda formira kamerni ansambl u grupi do 12 učenika.

Grupa u programu nastave i učenja za predmete: Grupno sviranje i Grupno pevanje na odseku za Srpsko tradicionalno pevanje i sviranje može da ima od 2–8 učenika.

Član 5.

U prvom ciklusu šestogodišnjeg i četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja čas individualne nastave i grupnog pevanja traje 30 minuta.

Čas uporednog klavira za učenike solo pevanja i srpskog tradicionalnog pevanja traje 45 minuta.

U drugom ciklusu časovi grupne nastave i svi ostali časovi individualne nastave traju 45 minuta.

Član 6.

Program nastave i učenja u osnovnoj muzičkoj školi prilagođava se učenicima sa smetnjama i invaliditetom, putem sprovođenjem mera individualizacije (prilagođavanjem prostora i uslova, metoda rada, didaktičkog materijala, načina davanja instrukcije i dr., kao i izmenama sadržaja aktivnosti, sadržaja učenja i ishoda obrazovanja i vaspitanja), odnosno pripremom individualnog obrazovnog plana, u skladu sa pravilnikom kojim se propisuju bliža uputstvima za ostvarivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”, a primenjivaće se na učenike koji upisuju prvi razred osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja počev od školske2019/2020. godine.