Пријемни испит за СМШ

Испод сазнајте све о пријемном испиту за упис у Средњу музичку школу

Члан: 46

Кандидат се уписује у музичку школу према редоследу који се утврђује на основу:

1) успеха на пријемном испиту,
2) успеха у претходном школовању, и то:
– општег успеха у основној музичкој школи,
– општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.

Изузетно од става 1. овог члана, кандидат који није завршио основну музичку школу, уписује се према редоследу који се утврђује на основу:
1) успеха на пријемном испиту,
2) успеха у претходном школовању, и то:
– општег успеха из последња три завршена разреда основне школе,
– успеха на испиту за ниво основне музичке школе.

Пријемни испити за упис у музичку и балетску школу полажу се пред комисијом у којој се до 70% чланова именује из реда наставника школе.

Члан: 47

Општи успех у основној музичкој школи, у трајању од шест година, исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају четвртог, петог и шестог разреда и помноже с бројем два (2).
Општи успех у основној музичкој школи, у трајању од четири године, исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају другог, трећег и четвртог разреда и помноже с бројем два (2).
Укупан број бодова заокружује се, пре сабирања, на две децимале.

На основу општег успеха у основној музичкој школи кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Члан: 48

Општи успех из последња три завршена разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају шестог, седмог и осмог разреда, односно из последња три разреда основне школе које је кандидат завршио и помноже с бројем два (2).

Укупан број бодова из става 1. овог члана заокружује се на две децимале.

На основу општег успеха из последња три разреда основне школе које је завршио, кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Кандидат који се упоредо школује у другој средњој школи као редован ученик или студира, остварује 30 бодова по основу општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.

Члан: 49

Испит за ниво основне музичке школе састоји се из три дела, и то:
1) солфеђо,
2) теорија музике,
3) инструмент, односно певање.

Члан: 50

На испиту за ниво основне музичке школе кандидат може да оствари највише 30 бодова, и то:
1) солфеђо – 10 бодова,
2) теорија музике – 10 бодова,
3) инструмент, односно певање – 10 бодова.

Члан: 51

Кандидат је положио испит за ниво основне музичке школе ако је освојио најмање по четири (4) бода на сваком делу испита.

Члан: 52

За упис у музичку школу на одсек класичне музике кандидат полаже пријемни испит из два дела, и то:
1) инструмент, односно певање,
2) солфеђо са теоријом музике.

Члан: 53

Кандидат за упис у музичку школу из члана 52. овог правилника може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:
1) 200 бодова за инструмент, односно певање,
2) 100 бодова из солфеђа са теоријом музике.

Члан: 54

Кандидат за упис у музичку школу из члана 52. овог правилника положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова из инструмента, односно певања и 60 бодова из солфеђа са теоријом музике.

Члан: 55

За упис у музичку школу на теорију музике и дизајн звука, кандидат полаже пријемни испит из три дела, и то:
1) писмени испит из солфеђа,
2) усмени испит из солфеђа,
3) тест из теорије музике.

Члан: 56

Кандидат за упис у музичку школу из члана 55. овог правилника може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:
1) 100 бодова из писменог испита из солфеђа,
2) 100 бодова из усменог испита из солфеђа,
3) 100 бодова из теста из теорије музике.

Члан: 57

Кандидат за упис у музичку школу из члана 55. овог правилника положио је пријемни испит ако је остварио најмање 60 бодова на писменом испиту из солфеђа, 60 бодова на усменом испиту из солфеђа и 60 бодова на тесту из теорије музике.

Члан: 58

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у музичку школу оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је остварио већи број бодова из главног предмета.