Prijemni ispit za SMŠ

Ispod saznajte sve o prijemnom ispitu za upis u Srednju muzičku školu

Član: 46

Kandidat se upisuje u muzičku školu prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu,

2) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

– opšteg uspeha u osnovnoj muzičkoj školi,

– opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kandidat koji nije završio osnovnu muzičku školu, upisuje se prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu,

2) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

– opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole,

– uspeha na ispitu za nivo osnovne muzičke škole.

Prijemni ispiti za upis u muzičku i baletsku školu polažu se pred komisijom u kojoj se do 70% članova imenuje iz reda nastavnika škole.

Član: 47

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi, u trajanju od šest godina, iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju četvrtog, petog i šestog razreda i pomnože s brojem dva (2).

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi, u trajanju od četiri godine, iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju drugog, trećeg i četvrtog razreda i pomnože s brojem dva (2).

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi, u trajanju od dve godine, iskazuje se brojem bodova tako što se srednja ocena na kraju drugog razreda pomnoži s brojem šest (6).

Ukupan broj bodova iz st. 1-3. ovog člana zaokružuje se, pre sabiranja, na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha u osnovnoj muzičkoj školi kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Član: 48

Opšti uspeh iz poslednja tri završena razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju šestog, sedmog i osmog razreda, odnosno iz poslednja tri razreda osnovne škole koje je kandidat završio i pomnože s brojem dva (2).

Ukupan broj bodova iz stava 1. ovog člana zaokružuje se na dve decimale. 

Na osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole koje je završio, kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Kandidat koji se uporedo školuje u drugoj srednjoj školi kao redovan učenik ili studira, ostvaruje 30 bodova po osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

Član: 49

Ispit za nivo osnovne muzičke škole sastoji se iz tri dela, i to:

1) solfeđo,

2) teorija muzike,

3) instrument, odnosno pevanje. 

Član: 50

Na ispitu za nivo osnovne muzičke škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova, i to:

1) solfeđo – 10 bodova,

2) teorija muzike – 10 bodova,

3) instrument, odnosno pevanje – 10 bodova.

Član: 51

Kandidat je položio ispit za nivo osnovne muzičke škole ako je osvojio najmanje po četiri (4) boda na svakom delu ispita. 

Član: 52

Za upis u muzičku školu na vokalno-instrumentalni odsek, džez odsek, odsek tradicionalne muzike i odsek za ranu muziku (izborni odsek), kandidat polaže prijemni ispit iz dva dela, i to:

1) instrument, odnosno pevanje,

2) solfeđo sa teorijom muzike. 

Član: 53

Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 52. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 200 bodova za instrument, odnosno pevanje,

2) 100 bodova iz solfeđa sa teorijom muzike. 

Član: 54

Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 52. ovog pravilnika položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova iz instrumenta, odnosno pevanja i 60 bodova iz solfeđa sa teorijom muzike. 

Član: 55

Za upis u muzičku školu na teoriju muzike, odsek za crkvenu muziku i muzičku produkciju i snimanje zvuka, kandidat polaže prijemni ispit iz tri dela, i to:

1) pismeni ispit iz solfeđa,

2) usmeni ispit iz solfeđa,

3) test iz teorije muzike. 

Član: 56

Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 55. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 100 bodova iz pismenog ispita iz solfeđa,

2) 100 bodova iz usmenog ispita iz solfeđa,

3) 100 bodova iz testa iz teorije muzike.

Član: 57

Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 55. ovog pravilnika položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 60 bodova na pismenom ispitu iz solfeđa, 60 bodova na usmenom ispitu iz solfeđa i 60 bodova na testu iz teorije muzike.

Član: 58

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u muzičku školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je ostvario veći broj bodova iz glavnog predmeta.