Srednja škola

Ispod saznajte više o našoj srednjoj muzičkoj školi

U srednjoj školi učenici su u prilici da se obrazuju na dva odseka:

vokalno instrumentalnom i teoretskom

Područje rada:

kultura, umetnost i javno informisanje

Obrazovni profili:

muzički izvođač klasične muzike
muzički saradnik- teoretičar.

          
čitanje s lista135135135133138
hor2276
harmonska pratnja270------70
harmonija TO2703105270266311
harmonija VI2703105270266311
filozofija------27070
fizičko vasp.270270270266276
fizika135------35
uporedni klavir**135135135133138
Ukupno6536
uvod u komponov.------26666
srpski jezik310531053105396411
sociologija--135----35
solfeđo TO310531053105396411
solfeđo VI270270270266276
sviranje horskih partitura--135135396166
psihologija----270--70
predmetiIIIIIIIVukupno
orkestar (2)2276
nac. ist.muzike------13333
muz. oblici--135135266136
muz. instrumenti---------
matematika270------70
korepeticija--135135133103
kontrapunkt----270266136
klavirski duo*135------35
klavir TO270270270266276
kamerna muzika135135270266206
italijanski jezik270270270266276
istorija muzike--2703105266241
istorija270270135--175
informatika 135270270270245
etnomuzikologija135--135133103
engleski jezik270270270266276
dirigovanje----270266136
građansko vasp.135135135133138
gl. predmet VI: instrument/solo pevanje310531053105396411
VI /TOned.god.ned.god.ned.god.ned.god.
verska nastava135135135133138
AVT------26666

*Predmet imaju samo učenici klavira
**Predmet imaju svi učenici osim učenika klavira

U srednjoj muzičkoj školi nastava je individualna, grupna i razredna

predmeti
glavni predmet, uporedni klavirIndividualna nastava
čitanje s lista, korepeticija za klaviristeGrupa od dva učenika
kamerna muzikaGrupa od tri učenika
solfeđo, teorija muzike, harmonija, muz.oblici, kontrapunktGrupa od osam učenika
istorija muzike, nacionalna istorija muzike, etnomuzikologija, muzički instrumentiGrupa od 15 učenika
orkestar, horGrupe od 60 učenika
predmeti
klavirIndividualna nastava
sviranje horskih partituraGrupa od dvaučenika
solfeđo, teorija muzike, harmonija, muz.oblici, kontrapunkt,

dirigovanje, uvod u komponovanje

Grupa do osam učenika
istorija muzike, nacionalna istorija muzike, etnomuzikologija,

muzički instrumenti

Grupa do 15 učenika
horGrupe do 60 učenika